TTRCA Gaydon 2018

Autumn TTRCA Gaydon (UK viewers translate this section. See the right “Translate”.)

Het was alweer vijf jaar geleden dat Coert en ik in Engeland bij de TTRCA waren geweest. Dus daarom afgesproken met David O’Brien, dat we er weer bij willen zijn. Op 21 september 2018 rond 7:30 uur zijn we vertrokken naar Gaydon Warwickshire. De reis ernaar toe is ongeveer 700 km via Calais en de Ferry naar Dover en dan richting Londen Oxford Birmingham per auto.
Enige vertraging liep onze trip wel op. Door fileleed rond Antwerpen en Gent kwamen we te laat voor de Ferry DFDS. Daar kregen we een overtocht 2 uur later en de Ferry deed er langer over dan normaal door het slechte weer op zee. Ach, we waren al wat gewend en daarom ook nog getrakteerd met files op de M25 & M40 rondom London. Maar des avonds rond 19:30 uur Engelse tijd kwamen we aan bij ons B&B Springfield House in Warmington.

Ook ditmaal had David O’Brien een grote circustent geregeld voor dit 2 daags event op zijn landgoed met een groot huis en een moderne stenen schuur met daarin het TRIX museum. In de tent waar een tiental banen gepresenteerd werden met alleen maar rijdende treinen en zelfs deelnemers uit Nederland en Duitsland.
Een klein rondje met de lay outs:

 • Colin Lindsay en David Sibson 50 jaren Brits wisselstroom met stations overkapping, perron en loods vertoonde,
 • Stefan en vader v.d. Pol met de schitterende bakelieten treinentafel en metaalbouw werken met een werkende kraan en een op afstand bestuurbare kiepauto waren een must voor het oog,
 • Geoffrey Robinson met een paprail baan en typische Engelse bovenleiding,
 • Steve White Gazette en website editor, verkocht de eerste Engelse rails met made in Engeland en Trix Express erop,
 • Mark en zoon Peter Tewkesbury met baan en rijdende fantastische repaint modellen,
 • Philip Cooke & David Holmes met Amerikaanse modellen en de Franse NORD,
 • Ed Kegge & Dik Hooijer met een prachtige automatische bakelietbaan met fraaie houten huisjes en scenery,
 • Clive Parker met zijn ingebouwde mashima motoren in onder andere de Scotsman en Pytchely,
 • Dixon Upcott met heel veel handel,
 • Simon Culverhouse met zijn fraaie Minitrix baan en 70 jaren Engelse modellen,
 • Peter Berry met allemaal onderdelen en losse modeltrein spullen,
 • Herbert Mergel met replica dozen,
 • John Brown met schitterende TTR replica verpakkingen,
 • John Hopkinson die weer een verzameling mooie repaint modellen had liggen, waarbij ik nog een fraaie groene Southern lok heb gekocht en
 • Martin en Penny Drayson en John Hills-Harrop met hun fantastische onderdelen voorraad.

Jammer genoeg ging het zaterdagmiddag regenen, waardoor het een beetje frisser werd, maar in de tent was het goed vertoeven. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd door de keuken prinsen en kinderen van David. Hiervoor was ook een tent geregeld waar je even lekker kon zitten met een grote bak koffie met heerlijke muffin. Daarna moest je natuurlijk weer naar het werkelijke unieke TRIX museum, waar alle TRIX pareltjes in allemaal dezelfde stand staan tentoongesteld en in bijna nieuwstaat. David staat je met liefde te woord in zijn korte broek. Je raakt er bijna niet uitgekeken en steeds ontdek je weer nieuwe bijzonderheden.

Zelf heb ik nog een BR 80 met 4 insteeklampjes en TTR koppelingen gevonden bij Peter Berry zijn rommeltjes en leek mij bijzonder, Ik was op zoek naar een Southern treinstel, maar die vond ik te kostbaar, prijs 350 Engelse pond.
Op maandagmorgen 24 september zijn we weer rustig huiswaarts gereden, waarbij de weergoden ons goed gestemd waren. Even nog in France echt stokbrood en croissants inkopen en vervolgens goed thuis gekomen. Bekijk de foto reportage maar eens om ervan in de stemming te komen.

For UK viewers:

It was already five years ago that Coert and I had been to the TTRCA in England. So therefore agreed with David O’Brien, that we want to be there again. On September 21, 2018 around 7:30 am we left for Gaydon Warwickshire. The journey to it is about 700 km via Calais and the Ferry to Dover and then to London Oxford Birmingham by car.
We did see some delay in our trip.
We were late for the Ferry DFDS due to traffic problems around Antwerp and Ghent. There we got a crossing 2 hours later and the Ferry took longer than usual because of the bad weather at sea. Ah, we were already used to it and therefore also treated with traffic jams on the M25 & M40 around London. But in the evening around 7:30 PM English time we arrived at our B & B Springfield House in Warmington.
Once again, David O’Brien arranged a large circus tent for this two-day event on his estate with a large house and a modern stone barn containing the TRIX museum. In the tent where ten jobs were presented with only trains running and even participants from the Netherlands and Germany.
A small round with the lay outs:

  • Colin Lindsay and David Sibson 50 years of British alternating current with station roof, platform and shed,
  • Stefan and father v.d. Pol with the beautiful bakelite train table and metal construction work with a working crane and a remote-controlled tipper car were a must for the eye,
  • Geoffrey Robinson with a paprail track and typical English catenary,
  • Steve White Gazette and website editor, sold the first English rails with made in England and Trix Express on it,
  • Mark and son Peter Tewkesbury with job and driving fantastic repaint models,
  • Philip Cooke & David Holmes with American models and the French NORD,
  • Ed Kegge & Dik Hooijer with a beautiful automatic bakelite track with beautiful wooden houses and scenery,
  • Clive Parker with its built-in mashima engines in the Scotsman and Pytchely, among others
  • Dixon Upcott with a lot of trade,
  • Simon Culverhouse with his beautiful Minitrix job and 70 years of English models,
  • Peter Berry with all parts and loose model train stuff,
  • Herbert Mergel with replica boxes,
  • John Brown with beautiful TTR replica packaging,
  • John Hopkinson who again had a collection of beautiful repaint models, where I bought a nice green Southern lok and
  • Martin and Penny Drayson and John Hills-Harrop with their fantastic parts stock.

Unfortunately it went raining on Saturday afternoon, which made it a bit fresher, but it was nice to stay in the tent. For the inner man was also taken care of by the kitchen princes and children of David. For this a tent was arranged where you could sit down with a large cup of coffee with a delicious muffin. Then of course you had to go back to the truly unique TRIX museum, where all TRIX gems in all the same stand are exhibited and in almost new condition. David is happy to talk to you in his shorts. You hardly get bored and you discover new details every time.

I myself have found a BR 80 with 4 insertion lights and TTR links with Peter Berry are rumbles and seemed special to me, I was looking for a Southern train, but I found that too expensive, price 350 British pounds.
On Monday morning, September 24, we drove back home quietly, where the weather gods were well tuned. Even in France, buying real baguettes and croissants and then getting home. View the photo reportage to get it in the mood.

Regards, Wim Aerts